Škola dôstojnického dorastu

 

 

 Ondra Kunak - letecké predpisy Slovenska

  Cenu Vladimíra Lista za normalizáciu za rok 2012 v kategorii významný prínos v oblasti technickej normalizácíe odovzdal
0ndrovi Kuňakovi (vpravo) predseda  Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR J. Mihok

Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana a letecké mimoriadne události a dve informativně přílohy Letecké orgány a organizácie a Logistika. Pod‘akovanie patrí desiatkam odborných pracov- níkov róznych inštitúcií, ktorí sa podielali na vy­pracovaní návrhov novej normy, kvalifikovanom pripomienkovaní a oponenture. Sú medzí nimi specialisti z Katedry leteckej dopravy Fakulty prevádzky, ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, Leteckej fakulty Technickej uni­verzity Košice, Leteckého úradu SR, Letiska Brati­slava, Slovenského národného aeroklubu, Leteckej vojenskej nemocnice v Košiciach, Ústavu leteckej

Terminológia v slovenskom letectve po novom

Až do decembra 2012 na Slovensku neexistovala technická terminologická norma pre civilné letectvo. Jej potřebnost'vnímali ústředně orgány štátnej správy i subjekty činné v civilnom le­tectve, najma pri tvorbě leteckého zákona, leteckých predpisov, dohod, odborných dokumentov.

            S potešením možno konštatovaf, že Slo­venský ústav technickej normalizácie (SÚTN) vydal 1. decembra 2012 Sloven­sku technickú normu 31 0001 Letectvo a koz- monautika - Terminológia. Přechodné obdobie po osamostatnění Slovenska sa sice zvládalo, ale nič nebolo l’ahké. Preto je potešitelné, že prakticky za rok sa podařilo vydat prvotné dokumenty, napr. Leteckú informačnú príručku SR. Postupné sa v spolupráci s odborníkmi civilného letectva pri­pravili a vydali aj všetky základné letecké předpisy vychádzajúce z príloh k Dohovoru o medzinárod- nom civilnom letectve. Bolo však třeba konať rýchlo, pod časovým tlakom. Dôraz sa kládol na vec- nú stránku predpisov a na bezpečnosť. Návrhy neprechádzali odbornou jazykovou korektúrou a terminológia zváčša vychádzala z klišé používa­ných v spoločnom štáte či sa tvorila za pochodu. Oblast leteckej prevádzky však bola z váčšej časti legislatívne pokrytá a, čo je podstatnejšie, nestala sa nijaká letecká mimoriadna událost' pre nedos­tatek alebo chybu v leteckom předpise.

Póvodná ČSN 31 0001 Letecké názvosloví vydaná v roku 1969 v českom jazyku obsahovala len slo­venský preklad základných termínov, často nepres­ný, Táto norma ale zastarala a přestala vyhovovat úrovni rozvoja letectva. V Česku ju novelizovali v roku 2005, na Slovensku ju zrušili bez náhrady rok predtým. Viaceré inštitúcie a odborníci preto požiadali Letecký úrad SR o spracovanie letec­kej terminologie. Dóležité bolo jednoznačnejšie a presnejšie definovat obsah termínov a ich správ­né vyjadrenie v slovenčine. Potřebu takejto normy zvýrazňovalo viacero faktoroví pósobenie Sloven­ska v ICAO, intenzívna kooperácia v orgánoch Únie, konkrétné v ECAC, v organizácii Eurocontrol, JAA, ale aj v dalších medzinárodných štruktúrach.

Zásluhou pozitívneho přístupu vtedajšieho riadi- tefe leteckého úřadu Ing. Martina Nemečka, riaditelá odboru civilného letectva rezortu dopravy Ing. Mariana Mihalusa a generálneho riaditelá sekcie civilného letectva a vodnej dopravy rezor­tu dopravy Ing. Jána Breju Letecký úrad SR infor­moval v októbri 2007 SÚTN o potrebe slovenskej leteckej terminologickej normy a požiadal o jej spracovanie a vydanie. Po dohodě medzi ústavom a leteckým úradom bolo vypracovanie normy za- radené do plánu technickej normalizácie SÚTN na roky 2008 až 2010 a neskoršie jej dopracovanie predížené až do r. 2012. Za spracovatelá normy bol určený letecký úrad a v SÚTN ustanovili pracov- nú skupinu TK 702, ktorej vedením bol poverený Ing. Ondřej Kuňak. Spracovanie normy financoval letecký úrad zo zdrojov ministerstva.

Rozsah i členenie národnej normy STN 31 0001 je oproti póvodnej zásadné rozdielne, pričom nová norma zodpovedá súčasným terminologickým potrebám letectva SR. Zaoberá sa termínmi a de- finíciami z civilného letectva a kozmonautiky, ale móže sa používat aj vo vojenskom letectve či le­tectve rezortu vnútra. Je určená ako podporný ná­stroj pre letecký personál vrátane jeho vzdelávania a výcviku, pre používáme v technickej dokumentácii či pri tvorbě právnych leteckých predpisov. Popri všeobecných leteckých termínoch obsahuje kapitoly: Aerodynamika letu a mechanika letu, Pevnost, Konštrukcia lietadiel, Lietadlové pohon­né jednotky, Lietadlové vrtule, Výstroj a vybavenie lietadiel, Osvedčovanie a zachovanie letovej spó- sobilosti leteckej techniky, Padáky a záchranné za- riadenia, Vzducholodě a balóny, Letiská, Pozemné elektronické zabezpečovacie zariadenia, Letecká prevádzka a služby, Letecká navigácia, Letecká meteorológia, Kozmonautika, Letecké lekárstvo, a preventívnej medicíny v Košiciach, Úřadu vo­jenského letectva, Astronomického ústavu SAV či Jazykovědného ústavu Ludovíta Štúra SAV.

Okrem mnohých iných patří poďakovanie aj čle- nom Pracovnej skupiny TK 702, ktorá každú ka­pitolu posudžovala a schvalovala. Vel’ký kus práce vykonala Ing. Zuzana Frisíková, ktorá prekreslila všetky obrázky a v spolupráci s Ing. Janou Čavo- jovou normu upravila pod metodickým vedením Ing. Drahomíry Sekerešovej, vedúcej oddelenia strojárstva SÚTN. Odbornému pripomienkovaniu boli podrobené všetky věcné kapitoly normy, pri­čom recenzentmi návrhov spracovaných odborník­mi žilinskej Katedry leteckej dopravy boli experti košickej Leteckej fakulty a opačné. Pripomienky a rozdielne prístupy k definovaniu sporných ter­mínov sa potom riešili za pomoci zodpovědného spracovatelá normy O. Kuňaka na rokovaniach a konzultáciách so spracovatelmi, recenzentmi, příslušnými inštitúciami a dalšími pracovníky le­teckého úradu či inými odborníkmi.

S odstupom času a na základe skúseností z prá­ce v tejto oblasti je možné povedať, že na vypra­covanie a vydanie takejto terminologickej normy musia leteckí odborníci dorást a, zdá sa, že aj štát musí dospieť. Ten čas už nastal. Připomí­náme len, že každá norma, teda aj táto, začína zastarávat už dňom vydania a práca na nej sa nikdy nekončí. Preto treba sledovat1 vývoj a dálej aktualizovat' a dopíňať termíny normy. Jej vydá­ním sme však postúpili o króčik dopredu pri roz­voji slovenského letectva. Verme, že nová norma pomóže odbornej i laickej verejnosti pri používa­ní správných leteckých termínov v odbornej praxi aj v živote. Normu možno získat' na nosičoch CD, prípadne prostredníctvom STN-online v Sloven­skom ústave technickej normalizácie.   L+K květen 2013


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  © 2004 Pavol Knúrovský, e-mail: knurovsky.p (zavinac)netkosice.sk